MSP430单片机UART寄存器计算器_UART寄存器在线计算工具

以下为一款MSP430单片机UART寄存器在线计算器,可以用于计算波特率产生器的波特率选择寄存器UxBR1和UxBR0,调整控制寄存器UxMCTL 的值,以及12Bit 误码百分比。

异步时钟: KHz
波特率: KHz
数字(包括启动,校验,停止位)   (<13)

UxMCTL (调制寄存器)
UxBR0 (波特率 LSW)
UxBR1 (波特率 MSW)

误码百分比

  TX RX
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12

分类在线工具

科学计算器

元器件在线计算

RF/射频计算器

经典电路计算器

电阻计算器

电感计算器

其他计算器